ข้อตกลงการใช้งาน
ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS)

ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ EEC OSS (ต่อไปนี้เรียกว่า “EEC OSS”) ดูแลและบริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (ต่อไปนี้เรียกว่า “สกพอ.” หรือ “เรา”) โดยข้อตกลงการใช้งานนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานและให้บริการ EEC OSS ที่เราตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาหรือสนใจเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) และต้องการขอรับบริการภาครัฐซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจตามกฎหมายของ สกพอ.

โดยเราขอให้ท่านได้อ่านข้อตกลงการใช้งานนี้ก่อนการใช้งาน รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ และข้อตกลงในเอกสารต่างๆ ที่อาจมีการแสดงในระบบ EEC OSS เพิ่มเติม โดยหากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลติดต่อที่ปรากฏด้านล่าง

1. การใช้งาน EEC OSS

EEC OSS เป็นระบบที่มีขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์ และบริการอนุมัติ อนุญาต ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจตามกฎหมายของ สกพอ. (ซึ่งจะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมในอนาคต) โดยมุ่งหมายให้ผู้ที่ต้องการติดต่อหรือขอรับบริการจาก สกพอ. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการภาครัฐของ สกพอ. โดยในขณะที่ท่านใช้งาน EEC OSS นี้ ท่านทราบดีและยอมรับว่า 1.1 ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมายเมื่อท่านเข้าใช้งาน EEC OSS หากท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เราจำเป็นต้องขอให้ท่านหยุดใช้งานทันที แต่หากท่านยังคงเข้าใช้งาน แสดงว่าท่านตกลงยอมรับที่จะผูกพันตนตามข้อตกลงของเรา 1.2 ข้อตกลงนี้อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงนี้สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงฉบับล่าสุด หากท่านยังคงใช้บริการ EEC OSS ภายหลังจากวันที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงทั้งหมดทั้งในส่วนของข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว และข้อตกลงที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย 1.3 สำหรับบริการที่มีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการอาจมีข้อตกลงที่กำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมที่แยกออกจากข้อตกลงนี้ที่ท่านต้องเข้าผูกผันเมื่อมีการใช้บริการดังกล่าว เราขอให้ท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดในข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้ร่วมให้บริการก่อนการใช้บริการนั้น 1.4 การให้บริการ EEC OSS
 • เราจะมีการนำเสนอข้อมูลของ สกพอ. สิทธิประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่เข้ามาใช้งาน EEC OSS ซึ่งท่านยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของการบริการ รวมถึงข้อมูล คำแถลง เนื้อหา สาระ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่เราจัดไว้บน EEC OSS อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • บริการของ EEC OSS มีทั้งพื้นที่ในส่วนที่ให้บริการเป็นการทั่วไปที่ท่านสามารถเข้าดูและใช้บริการได้โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน และในส่วนที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่ได้สมัครและลงทะเบียน และมีบัญชีผู้ใช้งานของเราแล้วเท่านั้น
 • เรามีการเชื่อมโยงการให้บริการบางบริการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับการตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต (ต่อไปเรียกว่า “หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ”) ตามคำขอที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ผ่าน EEC OSS โดยอาจมีกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตผ่าน EEC OSS หรือการส่งต่อคำขอและข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งการตรวจสอบ พิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายของหน่วยงานดังกล่าวกำหนด ในที่นี้หมายถึงการลงตรวจพื้นที่จริงเพื่อประกอบการดำเนินการด้วย
 • ในแต่ละบริการภายใต้ EEC OSS อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน รวมถึงการขอข้อมูลจากท่านที่แตกต่างกัน เช่น การลงทะเบียนสมัครเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน การขอรับสิทธิประโยชน์ การขออนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย เป็นต้น และท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หลอกลวง ปลอมแปลง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวเสียหาย
 • หากพบว่า ข้อมูล และ/หรือเอกสาร และ/หรือรายละเอียดใด ๆ ที่ท่านได้นำส่งมาเพื่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และหรือกรณีท่านมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเอกสารใดๆ จะมีการดำเนินการผ่านช่องทางอีเมล ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางที่ สกพอ. กำหนด ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ สกพอ. ได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นตามที่ สกพอ. กำหนดแล้ว และ สกพอ. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยท่านตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการให้บริการ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องของข้อมูลหรือเอกสารที่ได้ท่านได้นำส่งมา หรือมีข้อบกพร่องผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการที่ สกพอ. หรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการดำเนินการตามข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านตกลงว่า สกพอ. และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด และขอสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องให้ สกพอ. ชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น
 • EEC OSS นี้อาจได้รับการติดตั้งหรือปรับปรุงจากเราเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และอาจแก้ไขรูปแบบหรือข้อผิดพลาดในการทำงานและการให้บริการ โดยท่านตกลงที่จะรับการปรับปรุงดังกล่าว (และอนุญาตให้เราจัดส่งการปรับปรุงเหล่านี้ถึงท่าน หากจำเป็นต้องมีการจัดส่ง) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน
 • ในขณะที่ท่านใช้งาน EEC OSS นี้ท่านต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือทำให้ สกพอ. เสียหาย

1.5 บัญชีผู้ใช้งานและการเก็บรักษา

 • บัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้รับจากการสมัครและลงทะเบียน EEC OSS มีไว้เพื่อการใช้บริการเฉพาะบุคคลและสำหรับเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยท่านถือเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิ ในการใช้บัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด และท่านต้องเก็บรักษาสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนไว้เป็นความลับเฉพาะตัว ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน
 • ในกรณีท่านได้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตน และได้รับบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ท่านต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้บริการฯ โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะให้บริการโดยถือว่าเป็นการใช้บริการของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลการยืนยันตัวตนที่ลงทะเบียนไว้
 • ในการใช้งานบางบริการ ระบบ EEC OSS อาจมีการส่งอีเมลและ/หรือข้อความ (SMS) แจ้งเตือนอัตโนมัติให้ท่านผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ท่านเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ EEC OSS หรือแจ้งมายัง สกพอ. ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ สกพอ. กำหนด

1.6 สกพอ. และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีดังนี้

 • สกพอ. และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดจากการที่ สกพอ. และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่สามารถให้บริการท่านตามข้อตกลงนี้ได้ หรือจากการที่ทำธุรกรรมหรือการใช้บริการใด ๆ ไม่สำเร็จหรือล่าช้า อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการในครั้งนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร และท่านจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  • ท่านกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม หรือข้อตกลงการใช้งานของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การไม่สามารถใช้บริการระบบ EEC OSS ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
  • ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยปัญหาทางเทคนิครวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับบริการระบบ EEC OSS เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยท่านไม่สามารถนำเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อร้องเรียนให้ สกพอ. และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการได้
 • ข้อมูล บริการและส่วนประกอบต่างๆ ที่นำเสนอต่อท่านบน EEC OSS นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับท่านในการติดต่อ การเข้ามาลงทุนและประกอบกิจการรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการในพื้นที่ EEC โดยเราได้พยายามอย่างเต็มที่กับข้อมูล บริการและส่วนประกอบทั้งหมดบน EEC OSS เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี แต่เราไม่ขอรับรองและไม่รับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึงหรือกำหนดไว้ก็ตาม ในที่นี้รวมถึง
  • ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันสมัย และการปราศจากข้อผิดพลาดของข้อมูล คำแถลง เนื้อหา สาระ บริการ หรือส่วนประกอบใดๆ บน EEC OSS นี้ที่เราได้จัดทำขึ้น
  • ข้อมูล คำแถลง เนื้อหา สาระ บริการ หรือส่วนประกอบใดๆ บน EEC OSS ที่นำมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก
   ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการทำงานหรือในฟังก์ชั่นใดๆ ของ EEC OSS
  • การให้เข้าถึงหรือการให้เข้าไปใช้บริการบน EEC OSS อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

อย่างไรก็ดี หากท่านประสบปัญหาในการใช้บริการ EEC OSS หรือพบข้อบกพร่องของการให้บริการ หรือพบเนื้อหาที่อาจคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งเราได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง โดยเราจะรีบเข้ามาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้บริการ EEC OSS ทำงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้กับท่านต่อไป

1.7 การระงับการให้บริการ

 • สกพอ. อาจหยุด (เป็นการชั่วคราวหรือถาวร) ในการให้บริการใดๆ บางส่วนหรือทั้งหมดบน EEC OSS นี้แก่ท่าน เนื่องจากมีหรือมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบ หรือแก้ไขบริการระบบ EEC OSS หรือระบบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการให้บริการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และท่านตกลงที่จะไม่ถือเป็นข้อเรียกร้องให้ สกพอ. รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะปฏิเสธไม่รับคำขอรับบริการ หรือระงับ หรือเพิกถอนคำขอรับบริการ เมื่อใดก็ได้ หากพบว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าประการใดๆ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและภาพรวมการให้บริการของ สกพอ. ซึ่งเป็นดุลยพินิจของ สกพอ. แต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

1.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • บริการของเรามีทั้งส่วนที่ให้บริการทั่วไป ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และบริการสำหรับสมาชิก ซึ่งบางบริการจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือค่าธรรมเนียม เช่น การขอรับสิทธิประโยชน์ การขออนุมัติ อนุญาต เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในบริการหรือค่าธรรมเนียมเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของบริการ และเราจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่รวมอยู่บน EEC OSS (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพ ซอฟท์แวร์ เสียง ข้อความ คลิปวิดีโอ และสื่ออื่นๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเราที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเรามีสิทธิหรืออำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น  เว้นแต่เนื้อหาที่มีการระบุลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากแหล่งภายนอก หรือเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและนำมาแสดงบน EEC OSS นี้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้นๆ

ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา เว้นแต่เป็นการนำไปใช้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว หรือเพื่อใช้ในทางวิชาการ โดยท่านต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นว่ามีเนื้อหาใดๆ บน EEC OSS ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านหรือของบุคคลอื่น หรือต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อเราได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง เพื่อเราจะได้ดำเนินการพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

3. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของท่าน ภายใต้มาตราการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อดูแลและบริหารจัดการข้อมูลของท่านอย่างโปร่งใส และปลอดภัย โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เรา ทีมผู้พัฒนา และผู้ทำงานทุกส่วน ได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดทั้งในด้านการจัดการ เครื่องมือต่างๆ เช่น การเข้ารหัส การป้องกันทางกายภาพ เป็นต้น ที่จะทำให้บริการนี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะปลอดภัยแน่นอนจากไวรัส แฮกเกอร์ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามจากการใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้งาน EEC OSS หรือจากเหตุปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา แต่เรายินดีช่วยเหลือท่านสุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้ 

เราแนะนำให้ท่านใช้มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม มีการติดตั้งและปรับปรุง Firewall ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่น่าเชื่อถือ เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

EC OSS อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม ซึ่งมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจาก EEC OSS นี้ โดยเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นเหล่านั้น การที่ท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงมายัง EEC OSS นี้ ท่านได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับท่าน และเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือจากเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว

6. การทบทวนและปรับปรุงข้อตกลง

          เราอาจมีการทบทวนและปรับปรุงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ข้อตกลงนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบการให้บริการที่มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยหากท่านมีการใช้งานภายหลังข้อตกลงมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงที่แก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ เราขอให้ท่านหมั่นเข้ามาอ่านข้อตกลงอยู่เสมอ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะมีขึ้นในข้อตกลงนี้

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดในข้อตกลงนี้ รวมถึงการปฏิบัติและการตีความในเงื่อนไขใดๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ

กรณีที่เราไม่ได้บอกกล่าว หรือไม่ได้ใช้สิทธิในการบังคับหรือให้การผ่อนผันเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์บางประการตามข้อตกลงนี้ หรือมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่ถือว่าการที่เราไม่ใช้สิทธิ์ ไม่บังคับใช้หรือให้การผ่อนผันเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีผลต่อเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆ ที่มีผลบังคับได้ และไม่ถือว่าเราได้ตกลงสละสิทธิ์ในการบังคับใช้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวตลอดไป โดยเราอาจบังคับใช้ได้ในภายหลัง และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อตกลงหรือสิทธิใดๆ ที่เรามีอยู่

8. ภาษาของข้อตกลง

ในกรณีที่เราได้จัดเตรียมข้อตกลงฉบับแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ท่านยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรียมไว้ให้ท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้น โดยข้อตกลงฉบับภาษาไทยจะยังมีผลบังคับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา หากมีข้อความใดๆ ขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาไทยและฉบับแปล ให้ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญและมีผลบังคับใช้

9. การยุติข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดกรณีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างท่านและเราที่เกิดจากข้อตกลง การใช้งาน การรับบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน EEC OSS นี้ เราขอยืนยันว่าในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้อง โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อเราเพื่อขอยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน แต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาโดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

10. ช่องทางติดต่อ

เรายินดีต่อคำติชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน EEC OSS เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น หากท่านต้องการติชมหรือมีข้อเสนอแนะ หรือประสบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการคำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน EEC OSS  สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการตามช่องทางด้านล่างนี้

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำนักบริการผู้ลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ชั้น 25 อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติ 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล eec-oss@eeco.or.th  โทร 02 033 8039

ทั้งนี้ ในการติดต่อเราบางกรณี เราจำเป็นที่อาจจะต้องให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนกับเรา (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น) อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองและให้บริการท่านได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของท่าน โดยข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้แก่เราจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ

ข้อตกลงการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567
เวอร์ชั่น 2023.1