การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อการพัฒนาพื้นที่

เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม และให้ทุนการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เพื่อการบริหารจัดการ กองทุน