โอกาสการลงทุน

การใช้เวลาศึกษาหาข้อมูล และทำความเข้าใจในการลงทุน
ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรมใดๆ

ประตูสู่เอเชีย

เป็นศูนย์กลางทางการค้าสู่ตลาด Southeast Asia ที่มีประชากรกว่า 676 ล้านคน

เชื่อมโยงอาเซียน

ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
และมีประชากรมากกว่า 676 ล้านคน

มากกว่า
0 โรงงาน

ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นเป้าหมาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย

รองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

ประกอบด้วย First S-Curve , New S-Curve อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนาการศึกษา

Ecosystem เพื่อการลงทุน

การเติบโตอย่างยั่งยืน