จากการให้ความสำคัญในเรื่อง Work Life Balance ที่เป็นเทรนด์เมื่อ 1 –2 ปีก่อน ที่ต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน แต่การผสมผสานการใช้ชีวิตในเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว ของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันไปตามสไตล์ เป็นเรื่องยาก ดังนั้น ในพื้นที่ อีอีซี จึงมุ่งการพัฒนาเพื่อตอบสนอง Work Life Harmony ของผู้ประกอบการนักลงทุน และพนักงาน ให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล ในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข เมื่อมีความสุขในการใช้ชีวิตในพื้นที่ อีอีซี ประสิทธิผลจากทำงานนั้นจะดีมากยิ่งขึ้น

     ดังตัวอย่างของ เจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้ง Amazon.com เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบคำว่า “Work-Life Harmony” ซึ่งมีความหมายถึง “ชีวิตและการทำงาน มันผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน” ทำให้องค์กรของเขานั้นยึดมั่นในการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อความสุขในการทำงาน ซึ่งนั้นหมายความว่าการนั่งทำงานออฟฟิศอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปก็ได้ เราอาจจะสามารถเที่ยวไปพร้อมกับทำงาน หรือ การทำงานริมชายหาด บนเกาะที่สวยงาม หรือร้านกาแฟ แทนที่จะเข้าออฟฟิศ การกำหนดเวลาเข้าทำงานที่มีความหยืดหยุ่น เพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

     โดยในพื้นที่ อีอีซี ก็มีจุดหมายที่จะผสมผสานระหว่างธุรกิจและการพักผ่อนเข้าด้วยกัน สามารถเดินทางมาทำงาน ทำธุรกิจ ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือรักษาพยาบาล โดยมากับครอบครัวได้พร้อมๆ กัน ในพื้นที่ อีอีซี และจังหวัดใกล้เคียงที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น จังหวัดระยอง เป็นเมืองอุตสาหกรรม การเกษตรกรรมและสวนผลไม้ เมืองธุรกิจชั้นนำ และยังเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นวิถีชีวิตที่มีความเด่นชัดของความเป็นไทย และยังเหมาะแก่การพักอาศัยที่ทันสมัย รวมถึงจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินในอนาคต จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ เป็นศูนย์ประชุม แสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์การแพทย์นานาชาติ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพื้นที่ อีอีซี เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในรูปแบบ Work Life Harmony เป็นอย่างมาก เหมาะแก่การทำงาน การลงทุน และยังสามารถพักผ่อนได้อีกด้วย ไม่เพียงแต่แค่ตัวเอง แต่ยังรวมถึงคนในครอบครัวที่มีลูกหลาน

(ที่มา : https://fastwork.co)