การพัฒนาฝืมือแรงงาน

แรงงานฝีมือดีจำนวนมาก ในหลากหลายสาขา ล้วนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และพร้อมจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณ

จัดหาแรงงานและพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

ให้ตรงตามการใช้งานจริง ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมระบบราง

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

อุตสาหกรรมการบิน

โลจิสติกส์

อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ