โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EECi)

การพัฒนาบุคคลากร
ด้าน digital