ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน

หากคุณต้องการดำเนินธุรกิจการลงทุนในพื้นที่ EEC การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญในการเริ่มดำเนินธุรกิจ

โอกาสการลงทุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

อุตสาหกรรม 4.0

การเติบโตอย่างยั่งยืน

ร่วมลงทุนกับ อีอีซี

สิทธิประโยชน์ อีอีซี

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์