ข้อมูลเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

ชุดข้อมูลเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

“data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา

https://data.go.th/dataset?groups=economy

Similar Posts