สกพอ.สร้างระบบ EEC – OSS หนุนผู้ประกอบการ นักลงทุน ทำธุรกรรมคล่องตัว

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)แจ้งว่า สกพอ.มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยสร้าง ระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร ( One Stop Service : EEC-OSS ) เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก อาทิ การเชื่อมโยงเอกสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนกัน และสามารถยื่นขออนุมัติอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น

ปัจจุบัน EEC – OSS พร้อมให้บริการอนุมัติ อนุญาต 41 งานบริการ ครอบคลุม 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหลักอย่าง ผู้ประกอบการและนักลงทุน ที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม (แบบนิคมอุตสาหกรรมและแบบคลัสเตอร์) ทั้ง 29 แห่ง ผ่านช่องทาง https://eec-oss.com/ ซึ่งหากผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ต้องการทำธุรกรรมในขั้นตอนต่างๆ ให้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ EEC-OSS

ที่มา : สกพอ.สร้างระบบ EEC – OSS หนุนผู้ประกอบการ นักลงทุน ทำธุรกรรมคล่องตัว

Similar Posts